Jako jedna z nejdiskrétnějších a nejzkušenějších bezpečnostních agentur v České republice si Vám dovolujeme nabídnout své služby při ostraze Vašeho objektu a ochraně majetku.

Europe Security Agency s.r.o.


Vznik firmy: 4. listopadu 2008
Bezpečnostní služby: od roku 2009
Úklidové služby: od roku 2009


Europe Security Agency s.r.o. je českou společností a byla založena v roce 2008. Působíme převážně v Praze a ve Středočeském kraji. Jsme členy Asociace soukromých bezpečnostních služeb v České republice (ASBS) a Okresní hospodářské komory Kladno. Naše současná nabídka obsahuje široké spektrum služeb v oblasti fyzické a elektronické ostrahy.

Cílem společnosti Europe Security Agency, s.r.o. je poskytovat moderní, kvalifikované, flexibilní a komplexní služby, které zajistí potřebnou ochranu Vašeho objektu ve vysokém standardu. V případě zájmu Vám rádi nabídneme i naše úklidové služby, což by Vám umožnilo obdržet komplexní dodávku služeb od jednoho dodavatele.

Zaváděním kvalitnějších technických systémů umožňujeme zákazníkům snižování nákladů na ostrahu. Zaměstnáváme pracovníky s vysokou osobní odpovědností, schopné kvalifikovaně plnit pracovní povinnosti a řešit požadavky klienta.

Služby jsou zabezpečovány 24 hodin denně v přijatelných cenových relacích a kvalitě, prověřené dlouholetou praxí v oboru komerční bezpečnosti.

Poskytované činnosti:


Všichni zaměstnanci mají čistý trestní rejstřík a potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovní činnosti. Naše bezpečnostní agentura zaměstnává výhradně pracovníky české národnosti.

Všichni zaměstnanci jsou držiteli osvědčení o profesní kvalifikaci - Strážný-68-008 E

Zaměstnanci po nástupu prochází profesionálním vstupním školením zaměřené na BOZP, PO, vnitropodnikové směrnice a zákonné normy. Tato školení dokonale připraví zaměstnance pro výkon práce bezpečnostního pracovníka. Pravidelná školení jsou zaměřená na funkci a typ práce daného zaměstnance. Pravidelně probíhá také přezkoušení jejich znalostí, kontrola fyzické a střelecké připravenosti či psychotesty.

Zaměstnáváme stabilizovaný tým, naprostá většina zaměstnanců je v pracovním poměru u nás již řadu let.

Pojištění společnosti

Za účelem plnění předmětu našeho podnikání máme uzavřeno „Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele“ u České pojišťovny, a.s., číslo smlouvy: 39994947-18, s limitem plnění 20.000.000,-Kč.

Ve strážní a ochranné službě se zaměřujeme zejména na:

Pult centrální ochrany (PCO) slouží k monitorování signálů prvků technické ochrany. Podstata spočívá v napojení výstupu ústředen těchto bezpečnostních systémů na komunikační jednotku, která přenese signál o změně stavu střeženého objektu na vzdálený PCO.

Přenos signálů je možný realizovat několika způsoby:

Přenesený signál je v PCO zpracován pomocí speciálního software, který umožňuje obsluze dokonale se orientovat ve stavu střeženého objektu. Vyškolená obsluha PCO na základě došlého signálu ze střeženého objektu vyhodnotí situaci a v souladu se smluvně dohodnutými podmínkami předá konkrétní pokyny zásahové jednotce, která provede kontrolu daného objektu a popřípadě ve spolupráci s obsluhou PCO informuje oprávněnou osobu zákazníka, Policii ČR, zdravotní záchrannou službu apod.

Zákazník má zároveň možnost využívat službu Moje PCO, která mu umožňuje z chytrého telefonu, tabletu nebo PC vzdáleně měnit stav zapnutí/vypnutí svého zabezpečení, sledovat aktuální stav detektorů a procházet historii svého střeženého objektu.

Patrolace je v podstatě preventivní bezpečnostní opatření s cílem odradit potenciální pachatele trestné činnosti od jejího spáchání a tak ochránit majetek klienta. Zároveň je šance občasným monitorováním v případě zjištění narušení objektu, technické události, či živelné pohromy, zabránit dalším škodám. Patrolace může být prováděna v různých časových intervalech dle přání a možností klienta, může probíhat dlouhodobě, nebo dočasně např. přes dovolenou, nebo v době zjištění zhoršené bezpečnostní situace v okolí.

Patrolace se nemusí vztahovat jen na objekty, ale i na osoby např. v případě výhrůžek vůči chráněné osobě, kontrola dětí či starších osob a nemocných, dále pak při vykládání a nakládání zboží, nemůže-li být přítomna odpovědná osoba klienta a mnohé další. Skutečně provedené patrolace je možno prokazatelně doložit výpisem z elektronického čipu umístěného na objektu nebo GPS vozidla.

Přepravu cenných zásilek včetně peněžních hotovostí zajišťuje Europe Security Agency s.r.o. svými zaměstnanci, kteří jsou speciálně k této činnosti cvičeni a školeni, ovládají taktiku činnosti v konfliktních situacích, speciální ovládání vozidel v nestandardních situacích, poskytování první pomoci i případné použití zbraně.

Podle hodnoty cenné zásilky v závislosti na pojistných podmínkách se stanovuje počet osob, množství a charakter výstroje, výzbroje, technických a dopravních prostředků. Přepravní skupina má vždy po celou dobu provádění akce přednostní spojení na stálou dispečerskou službu Europe Security Agency s.r.o.

Přeprava se zpravidla provádí bez účasti zákazníka převzetím zabezpečeného obalu a jeho předáním v místě doručení neporušený, s původní pečetí, nebo za účasti zákazníka (tzv. peněžního posla), kdy zajišťujeme bezpečnostní doprovod a ochranu klienta a vlastní cennou zásilku náš zaměstnanec nepřebírá. Všechny další varianty přeprav zásilek je možné realizovat po upřesnění představ zákazníkem s ohledem na ustanovení pojistných podmínek.

Cena těchto služeb vychází z výše přepravované zásilky, která je rozhodující z hlediska nasazení sil a prostředků a z délky přepravy v čase a vzdálenosti. U pravidelných přeprav je možnost sjednat výhodnější paušální cenu.

Úklidové práce zajišťujeme pro naše klienty již od roku 2009. Služby zajišťujeme rychle, kvalitně a na optimální cenové úrovni. Přizpůsobíme se Vašim požadavkům na dobu úklidu tak, aby nebyl narušen chod Vaší firmy. Práci jsme schopni provádět jak v nepřetržitém provozu, tak v nočních hodinách.

Zajistíme pro Vás:

Co je náhradní plnění?

Povinnost zaměstnávat osoby zdravotně postižené (OZP) je stanovena zákonem č. 435/2004 Sb. Optimální způsob, jak splnit podíl zaměstnanců OZP povinný pro všechny soukromé a státní společnosti s 25 a více zaměstnanci je náhradní plnění odběrem výrobků a služeb od společnosti, která je zaměstnavatelem OZP. Náhradní plnění lze realizovat ve spolupráci se společností, jejíž podíl zaměstnávání OZP je minimálně 50 %.

Kolik uspoříte?

Společnost Europe Security Agency, s.r.o. je zaměstnavatelem více než 50% OZP a je Úřadem práce České republiky uznaným zaměstnavatelem na chráněném trhu práce dle ustanovení §78 zákona o zaměstnanosti. Příjemce náhradního plnění využije ke snížení svého odvodu za nesplnění povinnosti zaměstnávat OZP téměř 36% z částky uhrazené za služby či výrobky poskytovateli náhradního plnění.

Sídlo: Děčínská 3222, 272 01 Kladno
IČ: 28473230 | DIČ: CZ28473230
Provozovna: Na Zelené 2351, 272 01 Kladno
Fax: 321 664 514, e-mail: info@europesecurity.cz
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. č.ú. 3665810001/5500

Sekretariát společnosti:

Jednatel společnosti | Pavel Čepelák | jednatel@europesecurity.cz | +420 603 921 514
Provozní a obchodní ředitel | obchod@europesecurity.cz | +420 724 905 853
Oblastní ředitel pro Prahu a Středočeský Kraj | Jakub Hechtberger | info@europesecurity.cz | +420 602 292 042
Ekonomika, mzdy | Mária Broučková | info@europesecurity.cz | +420 312 663 588
Ekonomika, fakturace | hospodar@europesecurity.cz | +420 724 843 153
PCO NONSTOP | +420 312 241 175 | +420 724 322 745